گزارش و مصاحبه منتخب سردبیر

رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی

صبح امروز رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی در ادامه سلسله رویدادهای دوشنبه‌های استارتاپی با حضور ۶ استارتاپ برگزار شد