ورود استارتاپ ها به بورس
بورس منتخب سردبیر

جزییات تازه از ورود استارتاپ‌ها به بورس

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس و پدیرش انها در این بازار که بازار هدف است مخاطبان زیادی دارد که ممکن است همه طیف از شرکت‌ها را در بر بگیرد.