رانت در شیوه نامه جدید فولاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رانت میلیاردی با شیوه نامه جدید فولاد

شیوه نامه جدید فولاد که با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از جانب دولت تدوین شده با موجی از انتقادات و واکنش ها همراه شده است.