متقاضیان دریافت وام کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رانندگان تاکسی بیشترین متقاضیان دریافت وام کرونا

بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۵۰ درصد متقاضیان دریافت وام کرونا در جدول آماری رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا بودند. بیشتر آن‌ها هم رانندتاکسی بوده اند.