اجرای طرح رجیستری گوشی در گمرک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رجیستری گوشی، غیرحضوری خواهد شد؟

چندی پیش گمرگ دستورالعمل جدیدی مبنی بر اجرای طرح رجیستری گوشی صادر و تاکید کرد که این کار تنها در مبادی ورودی و خروجی انجام