شیب نزولی اقتصاد کشور
اقتصاد

اقتصاد کشور همچنان سوار بر شیب نزولی

  باتوجه به اینکه طی چند سال اخیر آمارها حاکی از تورم بالا و رشد منفی اقتصادی کشور بوده است برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد