آلودگی آب‌های رودخانه کارون
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نفس رودخانه کارون گرفت

بحث آلودگی آب‌های رودخانه کارون بحث جدیدی نیست. سال‌ها طرح‌های مختلفی مانند طرح احیای جامع کارون، قرار است در عمل کاری برای آن انجام دهد.