حذف کاغذ از آگهی دولتی‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نگرانی مطبوعاتی ها از حذف انتشار آگهی

حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه، حذف دفترچه کاغذی بیمه و … از جمله اقدامات دولت برای حرکت به سمت «دولت الکترونیک» و