روز ملی صادرات
رویداد منتخب سردبیر

29 مهر؛ روز ملی صادرات

هر ساله مراسمی به مناسبت روز ملی صادرات برگزار می‌شود و سازمان توسعه تجارت با هدف توسعه فرهنگ عمومي صادرات كشور از بنگاه هاي صادراتي برتر كشور تقديرمیکند