ریزش شاخص بورس
بورس منتخب سردبیر

ریزش دوباره شاخص بورس

به دنبال افزایش میزان فروشندگان سهام در بازار بورس و بی میلی خریداران باز هم امروز بازار شاهد ریزش دوباره شاخص بورس بود و رنگ