انجمن زنان کارآفرین
آموزش منتخب سردبیر

گام نوی زنان کارآفرین برای بانوان ایرانی

انجمن زنان کارآفرین با هدف حمایت از بانوان ایرانی درصدد ایجاد کارگروهی ازسازمان نظام صنفی یارانه ای برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی اجتماعی زنان شد.