ساماندهی بازار خریدوفروش مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تدوین 3 استراتژی کلان برای سامان‌دهی بازار مسکن

جدا کردن بازار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی یکی از سیاست‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار خریدوفروش مسکن