طرح ساماندهی خودرو
اخبار اقتصادی خودرو منتخب سردبیر

طرح ساماندهی خودرو یا انحصار بیشتر؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص طرح ساماندهی خودرو انتقاداتی را مطرح و بیان کرد که آقایان دوست دارند با حوزه خودرو نمایش دهند. هدف