جزئیات نحوه درخواست بیمه بیکاری در ۵ استان کشور
اقتصاد بیمه

نحوه درخواست بیمه بیکاری

زیرسامانه درخواست بیمه بیکاری به صورت آزمایشی آغاز بکار کرد.