میزان استفاده مدارس از سامانه شاد
اخبار اقتصادی توسعه فردی

فقط 40 درصد مدارس، سامانه شاد دارند

علیرغم اینکه آموزش مجازی در سامانه شاد رایگان است، اما بیش از نیمی از دانش آموزان از این سامانه برای آموزش استفاده نمی کنند.