سند جامع راهبردی ایران و چین
اخبار اقتصادی

قرارداد 25 ساله با چین، غرورآفرین یا ترکمانچایی دیگر!

قرارداد 25 ساله بلند مدت ایران با چین تحت عنوان ” سند جامع راهبردی ایران و چین ” این روزها نوک پیکان رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است