زنجیره ارز دیجیتال گواه بر سهام
ارز دیجیتال و رمز ارز

الگورند و NXT هردو مدعی توسعه نخستین زنجیره ارز دیجیتال گواه بر سهام هستند

الگورند و NXT هردو مدعی توسعه نخستین زنجیره ارز دیجیتال گواه بر سهام هستند سرپرست توسعه دهندگان NXT به ادعای الگورند اعتراض کرده است