بزرگترین بانک سوئد
اخبار اقتصادی اقتصاد

اخراج هزار کارمند بزرگترین بانک سوئد

بانک اسنوسکا هندلسبانکن، بزرگترین بانک سوئد از چندین برنامه کاهش هزینه به عنوان بخشی از اصلاح ساختار دیجیتالی خود رونمایی کرد که نشان می دهد