حجم سپرده های قرض الحسنه
اخبار اقتصادی

کاهش حجم سپرده های قرض الحسنه در بانک ها

حجم سپرده های قرض الحسنه در بانک ها کاهش یافت که دلیل این کاهش حجم سپرده ها ناشی از ایجاد تورم چند صد برابری در کشور است .