مالیات
اقتصاد

دولت با دریافت مالیات از صاحبان سپرده پولدار می شود

  در حالی که این روزها اخذ مالیات از خریداران سکه و مالکان خانه های خالی مطرح شده و دولت قصد دارد تا از صاحبان