سیگنال رقیب واتساپ می‌شود؟
اخبار اقتصادی فناوری منتخب سردبیر

کاربران از واتساپ به سیگنال مهاجرت می‌کنند؟

با شرایط جدیدی که واتساپ در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات کاربران خود از آنها خواسته، احتمال مهاجرت آنها به اپلیکیشن‌هایی چون سیگنال وجود دارد.