شاخص توسعه انسانی ایران چند است؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ایران در رتبه ۷۰ شاخص توسعه انسانی

جدیدترین گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد ایران اندکی پایین‌تر از  رتبه میانی شاخص توسعه انسانی قرار دارد.