شرکت ریلی در بورس
بورس منتخب سردبیر

عرضه بزرگترین شرکت ریلی در بورس

شرکت حمل و نقل ریلی رجا برای ورود به بازار بورس پذیرش خود را در شرکت فرابورس در روز گذشته (دوشنبه ۳۱ شهریور) به ثبت