همکاری پست با استارتاپ ها
اخبار اقتصادی

آغاز همکاری استارت‌آپ‌ها با شرکت پست

شرکت پست حمایت از استارت‌آپ‌هایی که ایده‌های مرتبط با پست دارند و همچنین همکاری با آنها در سکوی تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داد