دوچرخه برقی هارلی دیویدسون
فناوری منتخب سردبیر

اولین دوچرخه برقی هارلی دیویدسون

ورود شرکت هارلی دیویدسون به بازار دوچرخه برقی با سری 1 از سال 2021 گزارش شده است.