ساخت مسکن ملی درشهرهای جدید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رونق شهرهای جدید و ساخت 115 هزار مسکن ملی

ساخت ۱۱۵ هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید آغاز شده تا شاید با ساخت این واحدهای مسکونی و رونق شهرهای جدید بخشی از کمبود بخش مسکن جبران شود.