شهرهای مهم مالی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تنزل رتبه تهران میان شهرهای مهم مالی

بر اساس بیست و هشتمین گزارش سالانه رتبه بندی شهرهای مهم مالی جهان، رتبه امسال تهران نسبت به سال قبل هفت رتبه کاهش داشته است.