ساکنان شهرک زیتون
اخبار اقتصادی

اعتراض ساکنان شهرک زیتون ادامه دارد

ساکنان شهرک امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه روبه روی وزارت کشور دست به اعتصاب زدند. آنها همچنان برای حفظ زمین های خود تلاش می‌ کنند.