صادرات نفت ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

صادرات نفت ایران افزایش یافت

امسال با عدم موافقت کشورها با آمریکا برای ادامه تحریم‌ها قرار است اوضاع بهتر شود. با وجود همه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به دیگر کشورها افزایش یافته است.