خرید ارزهای صندوق توسعه ملی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید ارزهای صندوق توسعه ملی به کاهش تورم می‌انجامد

اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه مدت و موثر بر تورم دانسته است