طرح کهاب
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای کهاب و صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت

طرح کهاب طرحی است که با پایه گذاری اهداف زیست محیطی آمده است تا صرفه جویی بهینه سوخت و صرفه اقتصادی را با خود همراه کند. ایا این طرح موفق می‌شود؟