مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اما و اگرهای قانون جدید مهریه 5 سکه

با توجه به افزایش قیمت سکه، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم از طرحی سخن گفت که به موجب آن مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته