عرصه واحدهای مسکن مهر پردیس
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

شرایط ویژه واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر پردیس

پس از واگذاری واحدهای مسکونی، بحث فروش عرصه واحدهای مسکن مهر پردیس و خود مالکی شدن این واحدها مطرح شد و برخی اقدام به خرید کردند.