جریمه عوارض الکترونیکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اگر عوارض الکترونیکی را نپردازید جریمه می‌شوید

از این پس پلیس راه مسوول ارسال پیامک‌های عدم پرداخت عوارض است و درصورت نپرداختن عوارض الکترونیکی جریمه برای متخلفان صادر می‌شود.