شاخص قیمت جهانی غذا به بیشترین میزان در طی 7 سال گذشته رسید.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

گرانی غذا، جهانی شد!

طبق آمار منتشره، شاخص قیمت جهانی غذا به بیشترین میزان در طی 7 سال گذشته رسید. از سال 2014 تاکنون گرانی غذا در جهان دیده نشده است.