واکسن فایزر برای مقابله با کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

واکسن فایزر به روزهای سیاه کرونایی پایان می دهد؟

11 ماه از شیوع بیماری همه گیر کرونا در دنیا می گذرد و چشم امید همگان به ساخت واکسنی برای مقابله با این ویروس است.