فناپ در بورس
بورس منتخب سردبیر

فناپ در بورس

فناپ در بورس قرار است حضور پررنگی داشته باشند و دو شرکت داتین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد در سال جاری وارد بازار سرمایه می شوند