واردات سیگار قاچاق به کشور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

وعده های پوچ مقابله با قاچاق سیگار

7 میلیارد نخ واردات سیگار قاچاق به کشور از طریق واردات در 7 ماهه نخست سال جاری وارد کشور ما شده است که این میزان در سال 98 رقم 6 میلیارد نخ بوده است.