بیمه ۵۰۰ هزار خانه روستایی توسط بانک قرض ‌الحسنه مهر ایران
بانکداری بیمه

بیمه ۵۰۰ هزار خانه روستایی توسط بانک قرض ‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهرایران ۵۰۰ هزار خانه روستایی را بیمه حوادث کرده است.