افزایش 70درصدی قیمت نان درخواست اتحادیه نانوایان سنتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پیشنهاد افزایش 70درصدی قیمت نان

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: ما برای تهران پیشنهاد افزایش 70درصدی قیمت نان را د رنظر داریم. تعیین قیمت نان در تهران باید به کارگزوه استانی واگذار شود.

قیمت نان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش قیمت نان در انتظار تایید سازمان حمایت

قیمت جدید نان بر اساس تمامی هزینه‌های آن به منظور بررسی و نهایی شدن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رفت. به گزارش برات نیوز، نان