قاچاق لوازم آرایشی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد ۵۰ درصدی قاچاق لوازم آرایشی

بعد از تحریمها و شیوع کرونا اقزایش 50 درصدی قاچاق لوازم آرایشی را شاهد بودیم و همین امر باعث افزایش انتقادات از سوی برخی فعالان اقتصادی شده