نابودی مزارع چای مازندران
اخبار اقتصادی

۹۰ درصد مزارع چای مازندران نابود شد

براساس گزارشات اعلام شده نابودی مزارع چای مازندران تا مرز 90 درصدی پیش رفته است و کشور درمعرض خطر از بین رفتن تولید صنعت چای است.