فرصت پرداخت برای متقاضیان مسکن ملی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پایان شهریور تنها فرصت حذف نشدن متقاضیان مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی از مهلت دو روزه پرداخت متقاضیان طرح مسکن ملی خبر داده و گفته است: متقاضیان تنها تا یایان شهریور ماه