تاثیر اقدامات محرک مالی بر نفت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قیمت نفت برنت رو به صعود

نفت که روزهای پیشین خود را نزولی طی کرده بود، اکنون تحت تاثیرات مثبت اقدامات محرک مالی صعود کرد. صعود نفت برنت با اقدامات محرک مالی ممکن شد.