روند مذاکرات ایران -عربستان
اخبار اقتصادی

اعتماد سازی اصل اول در روابط ایران و عربستان

منافع اقتصادی مشترک زیربنای اعتماد متقابل در روند مذاکرات ایران عربستان است پس باید در جهت توسعه این منافع گام برداشته شود.