هزینه خانوار ایرانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش 27 درصدی هزینه خانوار ایرانی

طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران هزینه خانوار ایرانی نسبت به سال گذشته 27 درصد و نسبت به ماه گذشته نیز 26 درصد افزایش یافته است