روز ملی آمار و برنامه ریزی
رویداد منتخب سردبیر

اول آبان روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی است. برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های دولتی در هر کشوری نیاز بررسی آمار و ارقام مرتبط است.