مشاغل خانگی
اقتصاد منتخب سردبیر

فرصت متقاضیان ثبت نام در طرح مشاغل خانگی تا 6 مهر ماه

  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با هدف استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد از سوی وزارت کار اجرایی شده