مصوبات امیدبخش دولت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نگاهی به چند مصوبه امیدبخش دولت

دولت در مصوبات جدیدش به نفع اتباع خارجی عمل کرده است و مصوبات امیدبخش کننده داشته است. ژاپن هم قرار است برای موزه ملی ایران کمک 90 میلیون ینی کند