مشارکت تعاونی ‌ها در مناطق آزاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مشارکت تعاونی‌ها در مناطق آزاد بیشتر می‌شود

مشارکت تعاونی ‌ها در مناطق آزاد بیشتر از قبل خواهد شد.ارتقای سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد کشور یکی از اهداف دولت است.